Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 obowiązują unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.- tzw. RODO).

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 RODO wskazuję, że:
Administratorem danych osobowych jest organ prowadzący przedszkole: Hipopo Niepubliczne Przedszkole XXI w. Centrum Edukacji Lokalnej – Monika Rembowska i Urszula Sławek.
Dane kontaktowe: ul. Dzieci Warszawy 27 a, 02-495 Warszawa, adres e-mail: kontakt@hipopo.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celach przekazania ofert marketingowych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe otrzymania informacji marketingowych drogą mailową, bądź telefoniczną. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej (przekazania ofert marketingowych).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora – wyłącznie w zakresie i na czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych.

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a więc przez czas współpracy z Administratorem oraz do 6 lat po zakończeniu współpracy (okres przedawnienia roszczeń)

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
a) udzielenia informacji o działaniach podjętych przez Administratora w związku z wykonywaniem praw,
b) potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe ich dotyczące oraz w jakim celu,
c) przekazania danych osobowych celem przesłania innemu administratorowi bądź żądania przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi,
d) wydania kopii przetwarzanych danych osobowych w wybranej formie za stosowną opłatą pobieraną przez Administratora i zależną od wybranego nośnika danych i objętości danych osobowych.

Mają Państwo prawo do zwrócenia się do sądu o udzielenie ochrony prawnej, w szczególności do wytoczenia przeciwko Administratorowi bądź innemu podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe powództwa o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych lub o odszkodowanie, jeśli niezgodne z prawem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody.